BAC 2020 | Rezolvările și baremele subiectelor la Limba și literatura română

Sursă foto: Mediafax/Remus Badea
 • Azi a avut loc prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat, la Limba şi literatura română
 • Elevii au fost triați epidemiologic și au intrat în sălile de examen la ora 8:30
 • Subiectul III a fost un eseu despre particularitățile unei comedii studiate (profil real) și particularitățile de construcție a unui personaj într-o comedie studiată (profil uman)
 • Iată care sunt rezolvările și baremele subiectelor

UPDATE 16:00

Baremul pentru proba scrisă de Limba şi literatura română, de la Bacalaureat 2020, a fost publicat ce Centrul naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie.

 • Baremul pentru profilul uman 
 • Baremul pentru profilul real şi profilul tehnologic 

Rezolvări subiecte Limba şi literatura română Bacalaureat 2020

SUBIECTUL I. A (30 de puncte)

Pe baza unui fragment la prima vedere din Amintiri despre G. Călinescu de Mircea Bandu, elevii trebuie să formuleze răspunsuri, în enunţuri, la cerinţele vizând înţelegerea textului. La fiecare cerinţă, pentru formularea răspunsului în enunţ se acordă 1 punct,  pentru corectitudinea exprimării, ortografie şi punctuaţie – 1 punct/ la I.5 – pentru respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; 4 puncte se acordă pentru corectitudinea răspunsului la nivel de conţinut.

1. Indicarea sensului din text al secvenţei date (de exemplu: Secvenţa are sensul de au trecut etc);

2. menţionarea unui  aspect vestimentar prin care se distingea G. Călinescu (de exemplu: Un aspect vestimentar prin care se distingea G. Călinescu era basca de modă franţuzească, purtată cu acelaşi costum bleumarin de un croi ales.);

3. precizarea stării de spirit a elevilor (de exemplu: Bucuria era starea de spirit a elevilor, atunci când G. Călinescu îl înlocuia pe profesorul de istorie: Când profesorul de istorie, uneori suferind, lipsea, nu pregeta să-l înlocuiască şi atunci venea în clasă spre bucuria noastră…);    

4. explicarea motivului pentru care profesorul G. Călinescu rămâne în memoria elevilor săi (de exemplu: Un motiv pentru care profesorul G. Călinescu rămâne în memoria elevilor săi se referă la figura lui deosebită, figura rară a unei eterne tinereţi/  erudiţia/ vioiciunea contagioasă /optimismul/ verbul său rar şi cald etc);

5. prezentarea modului de viaţă al lui G. Călinescu, în perioada în care acesta locuieşte în Timişoara (de exemplu:  Modul de viaţă al lui G. Călinescu, în perioada în care acesta locuieşte în Timişoara, este simplu, trăind într-o casă de la marginea oraşului, având o ţinută modestă şi fiind preocupat de orele de curs etc).

SUBIECTUL I. B (20 de puncte)

În redactarea textului de minimum 150 de cuvinte, în care să argumenteze dacă mass-media contribuie sau nu la crearea imaginii publice a unei persoane, raportându-se atât la informaţiile din fragmentul extras din textul Amintiri despre G. Călinescu de Mircea Bandu , cât şi la experienţa personală sau culturală, elevii trebuie să respecte structura specifică tipului de text argumentativ:

 • în ipoteză, să formuleze o opinie faţă de problematica pusă în discuţie;
 • în argumentare, după enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate, să dezvolte corespunzător fiecare dintre cele două argumente enunţate, apoi, în dezvoltarea oricărui argument, să existe o raportare la text şi la experienţa personală sau culturală;
 • în ultimul paragraf, să formuleze o concluzie pertinentă.

Pe parcursul textului argumentativ, trebuie să fie utilizaţi corect conectorii specifici (în primul rând, în al doilea rând, în concluzie, de exemplu, deoarece etc), să se respecte normele limbii literare, de ortografie şi de punctuaţie, iar în vederea acordării punctajului pentru redactare (6 puncte), textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)

Prezentarea perspectivei narative din fragmentul dat (I. Agârbiceanu, Arhanghelii) – 6 puncte:

– precizarea tipului de perspectivă narativă, prin ilustrare cu exemple din fragmentul dat: perspectivă obiectivă, omniscienţă narativă, povestire la persoana a III-a etc. (exemple de verbe şi pronume la persoana a III-a, prezentarea gândurilor, a trăirilor, a reacţiilor personajului din perspectivă obiectivă etc)

– redactare: 4 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

La filiera teoretică – profilul real, filiera tehnologică, filiera vocaţională – toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic), elevii au avut de prezentat particularităţi ale unei comedii studiate: O scrisoare pierdută de I. L. Caragiale.

Conţinut – 18 puncte – evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea comediei studiate într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică, prin valorificarea textului (urmărind satirizarea unor moravuri ale societăţii, a unor carenţe de caracter etc, opera lui Caragiale, autor din perioada Junimii, dezvoltă toate formele comicului, apelând la limbaje scenice complexe şi prefigurând teatrul modern);  

– precizarea temei comediei (de exemplu, degradarea vieţii politice, sociale şi private urmărită printr-un episod dintr-o campania electorală) şi  comentarea oricăror două scene relevante pentru tema comediei;

 − analiza oricăror două componente de structură şi de limbaj, semnificative pentru comedia studiată (acţiune, conflict dramatic, registre stilistice, limbaj, act, scenă, indicaţiile autorului etc)

La profilul umanist şi cel pedagogic, elevii au avut de caracterizat un personaj din comedia studiată.

Conţinut – 18 puncte:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales (de exemplu, Ştefan Tipătescu este situat încă din lista de personaje în fruntea grupării conservatoare a partidului de guvernământ, fiind prefectul judeţului, reprezentând puterea executivă/ se încadrează în tipologia junelui-prim, pe care o depăşeşte prin iubirea pentru Zoe etc)

– evidenţierea unei trăsături a personajului ales prin două scene comentate (de exemplu, om de acţiune, impulsiv, orgolios etc);

− analiza oricăror două componente de structură şi de limbaj ale comediei studiate, semnificative pentru construcţia personajului ales,  justificând relevanţa acesteia pentru construcţia personajului (de exemplu: acţiune, conflict dramatic, modalităţi de caracterizare, notaţiile autorului, registre stilistice, limbaj, act, scenă etc).

Redactare – 12 puncte (existenţa părţilor componente – introducere, cuprins, încheiere, logica înlănţuirii ideilor, utilizarea limbii literare, punctuaţia, ortografia, aşezarea în pagină, lizibilitatea. În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

UPDATE 11:30

SUBIECTELE LA PROFILUL UMAN

SUBIECTELE LA PROFILUL REAL

Examenul naţional de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, începe luni, 22 iunie, cu proba scrisă la Limba şi literatura română.

Marţi, 23 iunie, se va desfăşura proba la Limba şi literatura maternă, iar miercuri, 24 iunie, va avea loc proba obligatorie a profilului. Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului şi a specializării, este programată joi, 25 iunie. Examenul este organizat în 1.095 centre de examen.
Pentru susţinerea probelor scrise s-au înscris aproximativ 155.500 candidaţi, dintre care aproximativ 123.800 candidaţi din promoţia curentă, respectiv 31.800 candidaţi din promoţiile anterioare. În Capitală vor susţine probele examenului de Bacalaureat peste 17.000 de candidaţi.

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 30 iunie (până în ora 12:00). Afişarea rezultatelor se va face cu anonimizarea numelui şi a prenumelui candidatului.

Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 16:00 – 20:00, respectiv 1 iulie, în intervalul orar 8:00 – 12:00. Acestea pot fi depuse/transmise şi prin mijloace electronice. În această situaţie, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 5 iulie.

Cum se vor desfăşura probele scrise
Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. În acord cu prevederile legale în vigoare, în sălile de clasă trebuie asigurate următoarele măsuri de prevenire şi protecţie:

 • la intrarea în unitatea de învăţământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu va trebui să depăşească 37,3 grade Celsius) de cadrul medical care va asigura asistenţa medicală pe întreaga durată de desfăşurare a activităţii;
 • vor fi asigurate materiale şi echipamente de protecţie (covoraşe dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini etc);
 • se realizează curăţenia şi dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs (pupitre, mese, scaune), clanţa uşii, mânerul de la geamuri, pervazul ferestrei, prin ştergere cu apă şi detergent, apoi cu substanţe biocide;
 • în toate spaţiile în care se vor desfăşura activităţi cu elevii vor fi afişate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare şi de prevenire a infectării cu SARS-Cov 2;
 • intrările/ieşirile, precum şi sensul de deplasare pe coridoare către sălile de clasă şi spre alte încăperi sunt stabilite de unitatea de învăţământ, semnalizate corespunzător şi dezinfectate în mod regulat;
  existenţa, în regim permanent, de săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar;
 • în sălile de clasă activităţile/examenele se vor desfăşura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanţă între elevi/candidaţi, pe rânduri şi între rânduri, de 2 m unul faţă de celălalt;
 • pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite şi, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii), astfel încât să se asigure cunoaşterea şi intrarea/localizarea, fără a parcurge toată suprafaţa sălii; personalul didactic/asistenţii care asigură supravegherea vor dirija candidatul direct către locul destinat

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Pentru elevii care solicită şi primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naţionale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susţinerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfăşurare a Bacalaureatului.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum: ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului.

Bacalaureat 2020. Calendarul examenelor

Luni va avea loc prima probă de Bacalaureat – proba scrisă la Limba şi literatura română. Candidaţii vor fi triaţi epidemiologic şi trebuie să ajungă în clasa de examinare cel mai târziu la ora 8.30. Examenul va începe la ora 9 şi durează 3 ore.

În 2020, probele de Bacalaureat vor avea loc în intervalul 22-25 iunie, fiind programate astfel: 22 iunie – proba scrisă la Limba şi literatura română, 23 iunie – proba scrisă la Limba şi literatura maternă, 24 iunie – proba obligatorie a profilului (scrisă), 25 iunie – proba la alegere a profilului şi a specializării (proba scrisă).

Pe 30 iunie, până la ora 12, vor fi afişate rezultatele, urmând ca în intervalul orar 16-20 să fie depuse contestaţiile. Contestaţiile vor putea fi depuse şi pe data de 1 iulie, în intervalul orar 8 -12.

În perioada 1-4 iulie vor fi rezolvate contestaţiile pentru ca pe 5 iulie să fie afişate rezultatele finale.

Condiţii pentru promovarea examenului de Bacalaureat
Condiţiile pentru promovarea examenelor au fost publicate de Ministerul Educaţiei. Este vorba de trei cerinţe ce trebuie îndeplinite cumulativ. Astfel, candidatul trebuie:

 • să aibă echivalate, recunoscute sau să fi susţinut toate examenele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
 • să dea toate examenele scrise şi să obţină nota 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea;
 • să obţină media 6 (cel puţin) la probele scrise.

Număr impresionant de candidaţi înscrişi în prima sesiune BAC 2020
Prima sesiune a examenului de Bacalaureat de anul acesta vine cu surprize în ceea ce priveşte numărul candidaţilor. Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a declarat în timpul unui interviu acordat pentru TVR 1 că pentru examenele din iunie 2020 au candidat peste 155.000 de persoane, cu 20.000 mai multe decât anul trecut.

„Anul acesta, din seriile anterioare au fost înscrişi peste 32.000 de elevi, faţă, de exemplu, de anul trecut când au participat la probele examenului de bacalaureat elevi din seriile anterioare aproximativ 20.000. Deci iată că anul acesta s-au înscris la examenul de Bacalaureat mai mulţi elevi decât până acum”, a declarat Monica Anisie.

Anul trecut, la Bacalaureat s-au înscris în prima sesiune mai mult de 135.000 de candidaţi, iar dintre aceştia 19.771 veneau din seriile anterioare. În contextul epidemiei de coronavirus, s-au aglomerat şi listele de înscriere.
Bacalaureat 2020: Sesiune specială pentru candidaţii bolnavi
Ca şi în cazul Evaluării Naţionale, elevii de clasa a douăsprezecea vor putea susţine examenul de Bacalaureat într-o sesiune specială, dacă au avut probleme de sănătate la prima sesiune.

Elevii aflaţi în izolare/confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus vor susţine examenul de Bacalaureat în etapa specială, începând cu data de 6 iulie. La această etapă vor participa doar absolvenţii care au avut temperatura peste maximul admis, au fost in izolare, carantină, au afecţiuni cronice care pot creşte receptivitatea sau severitatea afecţiunii în contextul pandemiei, sunt spitalizaţi/internaţi, în prima etapă a examenelor naţionale, pentru diverse afecţiuni.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 22 – 25 iunie, între orele 8:00 – 16:00.